Kierownik Działu Świadczeń:
Monika Majchrzak
tel. 62 747 01 60 wew. 49 / kom. 500-276-825
monika.majchrzak@mgopsjarocin.home.pl

Świadczenia rodzinne i 500+
nazwiska rozpoczynające się od liter:
A, B, D, E tel. 62 747 01 60 wew. 42 / kom. 500-276-844
agnieszka.mackowiak@mgopsjarocin.home.pl
C, G, H, I, L tel. 62 747 01 60 wew. 42 / kom. 500-276-844
katarzyna.nowicka@mgopsjarocin.home.pl
F, O, P, T tel. 62 747 01 60 wew. 49 / kom. 500-276-825
aneta.blochowiak@mgopsjarocin.home.pl
J, R, V, Z tel. 62 747 01 60 wew. 49 / kom. 500-276-825
ewa.dzierla@mgopsjarocin.home.pl
Ł, N, W tel. 62 747 01 60 wew. 32 / kom. 786-844-025
hanna.banaszak@mgopsjarocin.home.pl
S, Ś, U tel. 62 747 01 60 wew. 32 / kom. 786-844-025
monika.baranek@mgopsjarocin.home.pl
K tel. 62 747 01 60 wew. 41 / kom. 500-276-829
eliza.zdunek-boruta@mgopsjarocin.home.pl
Ku i M tel. 62 747 01 60 wew. 41 / kom. 500-276-829
agnieszka.pera@mgopsjarocin.home.pl

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych 2019-2020

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka albo
  • opiekunowi prawnemu dziecka.
  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udzielonego, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki: posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.